Regulamin Sklepu Internetowego B2B
Schoeller Allibert Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30.09.2017

§ 1
Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego B2B („Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.schoellerallibert.pl („Sklep” lub „Sklep internetowy”) prowadzonego przez spółkę Schoeller Allibert Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, 41-808 Zabrze ul. Redena 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000092726, NIP: 626-24-99-423 („Sprzedawca” lub „SA”) przez przedsiębiorców pragnących nabyć od spółki Schoeller Allibert Sp. z o.o. towary („Kupujący”).

2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie Sprzedawcy przedsiębiorcom. Sprzedawca nie prowadzi poprzez sklep internetowy sprzedaży produktów konsumentom w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego.

3. Poza niniejszym Regulaminem, do wszystkich umów zawieranych poprzez Sklep Internetowy, stosuje się Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: „OWS”), zawarte w oddzielnym dokumencie, mające zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Sprzedawcę. Z OWS można zapoznać się w siedzibie Sprzedawcy lub poprzez jego stronę internetową: https://webshop.schoellerallibert.com/pl.

4. Zasady zachowania i ochrony prywatności Kupujących określa oddzielny dokument przyjęty przez Schoeller Allibert Sp. z o. o z siedzibą w Zabrzu, tj. Polityka prywatności Sklepu internetowego („Polityka prywatności”). Sprzedawca dokłada wszelkich starań dla ochrony prywatności i danych osobowych Kupujących zgodnie z Polityką prywatności i obowiązującymi przepisami prawa. Z Polityką prywatności można zapoznać się w siedzibie Sprzedawcy lub poprzez jego stronę internetową: www.schoellerallibert.pl.

5. W razie konfliktu jakichkolwiek przepisów OWS oraz niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają przepisy Regulaminu.

6. W razie konfliktu jakichkolwiek przepisów Regulaminu oraz Polityki Prywatności, pierwszeństwo mają przepisy Polityki Prywatności.

7. Strony mogą odstąpić od stosowania całości lub poszczególnych warunków Regulaminu lub je zmodyfikować w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zawarcie takiej umowy skutkuje wyłączeniem odpowiednich postanowień Regulaminu, w miejsce których między stronami stosuje się zapisy umowy. Wszelkie zapewnienia lub oświadczenia składane w formie ustnej lub formie zwykłej pisemnej przez którąkolwiek ze stron umowy nie wiążą Sprzedawcy.

8. Kupujący, składając zamówienie poprzez Sklep internetowy, akceptuje niniejszy Regulamin oraz OWS.

9. Kupujący, składając zamówienie poprzez Sklep internetowy akceptuje Politykę prywatności.

§ 2
Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

1. Sklep jest udostępniany przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów potrzebnych na konserwację systemu. Przerwy w funkcjonowaniu Sklepu wskazywane są na bieżąco na stronie internetowej Sprzedawcy.

2. By korzystać z funkcjonalności Sklepu za pośrednictwem Internetu (protokół http lub https) Kupujący musi spełnić szereg następujących warunków technicznych: dostęp do internetu, aktualna wersja jednej z wiodących przeglądarek internetowych, uruchamianie skryptów Java, posiadanie aktywnego adresu e-mail umożliwiającego wymianę korespondencji ze Sprzedawcą. Strony Sklepu dostosowane są do przeglądania przy rozdzielczości ekranu minimum 800 x 600 pikseli.

3. W zależności od czynników pozostających poza wpływem Sprzedawcy, Kupujący dla poprawnego korzystania z funkcjonalności sklepu może musieć spełnić inne wymagania techniczne powiązane np. z wykorzystywaną przeglądarką, hardware’em używanego komputera, ilością pamięci RAM, jakością połączenia internetowego etc.

4. Używanie szeregu funkcjonalności Sklepu wymaga używania nadanego przez Sprzedawcę loginu i hasła. Hasło i login mogą być zmienione za zgodą Sprzedawcy. Kupujący zobowiązany jest zachowywać w tajemnicy swój login i hasło, nie udostępniać go osobom trzecim ani podmiotom powiązanym.

5. Kupujący zobowiązuje się do używania funkcjonalności Sklepu zgodny z dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, obowiązującymi przepisami prawa oraz ich przeznaczeniem.

6. W szczególności, Kupujący poprzez korzystanie ze Sklepu i jego funkcjonalności zobowiązuje się nie korzystać zeń w celach niezgodnych z prawem lub prawnie wątpliwych, a także w jakichkolwiek celach, które mogą lub mogłyby naruszać jakichkolwiek uzasadniony interes Sprzedawcy.

§ 3
Zamówienia

1. Do zamówień składanych przez sklep internetowy, nie stosuje się przepisu § 2 ust. 1 OWS.

2. Kupujący odpowiada za rzetelność informacji przekazanych celem wykonania umowy sprzedaży. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wykorzystania przekazanych przez Kupującego informacji, jeśli te były błędne, nieprawdziwe, omyłkowe etc.

3. Prezentacja towarów i ich ceny w ramach Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

4. Kupujący pragnący zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów poprzez Sklep musi w pierwszej kolejności zarejestrować się jako potencjalny nabywca towarów u Sprzedawcy. Rejestracji dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez Kupującego i przesłaniu go do Sprzedawcy, Sprzedawca potwierdza Kupującemu rejestrację, jako potencjalnego nabywcę towarów poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres e-mail podany przy rejestracji. Jednocześnie lub w oddzielnej wiadomości Sprzedawca przekazuje Kupującemu nadany mu login i hasło.

6. Używając nadanego loginu i hasła Kupujący może zalogować się na swoje konto w Sklepie.

7. Po zalogowaniu Kupujący może złożyć zamówienie na towary prezentowane w Sklepie. Takie zamówienie stanowi złożenie oferty Sprzedawcy przez Kupującego.

8. Sprzedawca udostępnia informacje o dostępności towaru lub o przewidywanym czasie oczekiwania na towar na stronie Sklepu. Sprzedawca potwierdza dostępność zamawianego towaru w potwierdzeniu zamówienia, przekazywanym drogą mailową na adres Kupującego podany przy rejestracji. Sprzedawca nie odpowiada za błędne lub mylne informacje dotyczące dostępności towaru prezentowane w Sklepie.

9. Umowa zostaje zawarta z momentem potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia (oferty) Kupującego (akceptacja zamówienia).

10. Kupujący może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Sprzedającego.

§ 4
Transport i wysyłka

1. Podane w Sklepie ceny są cenami netto wraz z kosztem transportu.

2. Sprzedawca wysyła zamówione towary w terminie od 3 do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia dostępności towarów i zamówienia.

§ 5
Płatność

1. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem dokonania przez Kupującego płatności ceny towarów i wszystkich obciążających go z innych tytułów (transport, ubezpieczenie etc.) na rzecz Sprzedawcy (obowiązek przedpłaty). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości termin dla Sprzedawcy na realizację zamówienia (zawartej umowy sprzedaży) rozpoczyna swój bieg od momentu wykonania przez Kupującego obowiązku przedpłaty, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

2. Sklep umożliwia płatność kartą kredytową, przelewem bankowym oraz poprzez serwis transakcyjny Ingenico. Zasady korzystania z serwisu Ingenico określają odpowiednie regulaminy i polityki dostępne na stronie internetowej operatora tego serwisu tj. jest przez Ingenico Solutions BVBA z siedzibą w Brukseli, Woluwedal/Blvd. de la Woluwe 102.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Kupującemu nieprawidłowym działaniem systemu Ingenico Solutions BVBA z siedzibą w Brukseli, jest pośrednikiem w dokonywaniu płatności na rzecz Sprzedawcy z tytułu Przedpłaty lub zapłaty ceny sprzedaży. Zasady i warunki korzystania z usługi „Ingenico” dostępne są na stronie internetowej usługodawcy pod adresem https://secure.ogone.com/ncol/Ogone_genconditions1.pdf Kupujący wybierając sposób zapłaty „Ingenico” potwierdza, że zapoznał się z regulaminem świadczenia usługi przez Ingenico Solutions BVBA z siedzibą w Brukseli.

4. W przypadku płatności za pomocą przelewu tradycyjnego, Kupujący dokonuje płatności na numer rachunku bankowego wskazany przez Sprzedawcę w potwierdzeniu złożenia zamówienia w tytule przelewu wskazując numer zamówienia.

5. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem zaksięgowania jej na rachunku bankowym Sprzedawcy.

§ 6
Dane osobowe i ich ochrona

1. Dla zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, niezbędne jest wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę oraz podmioty z nim powiązane w ramach Grupy Schoeller Allibert zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Dane osobowe wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży i nie będą przekazywane podmiotom trzecim spoza Grupą Schoeller Allibert.

2. Kupujący ma prawo do wglądu do tych danych, żądania ich zmiany oraz usunięcia, o czym Kupującego poucza się poprzez niniejszy Regulamin.

3. Podanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie określonych danych osobowych albo podanie danych nieprawdziwych, fałszywych, nierzetelnych etc. może spowodować po stronie Sprzedawcy niemożliwość realizacji umowy sprzedaży, a w efekcie brak zawarcia umowy z danym Kupującym. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność przekazywanych danych.

§ 7
Newsletter

1. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji i oferty handlowej od Sprzedawcy w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Kupującego wskazany przy składania zamówienia, które w takim wypadku będą uznawane za zamówioną informację handlową (newsletter).

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by przekazywane Kupującym informacje handlowe były rzetelne, nienachalne i przekazywane w odpowiedniej regularności. Kupujący ma prawo w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera lub ograniczyć regularność jego otrzymywania, za pomocą środków technicznych każdorazowo wskazywanych w przesyłanych zamówionych informacjach handlowych.

§ 8
Inne postanowienia

1. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej w ramach Sklepu Internetowego umowy sprzedaży, w każdym czasie, w przypadku braku płatności całości należności z tytułu zawartej umowy w terminie 21 dni od daty jej zawarcia.

2. Wszelkie specyfikacje i informacje odnośnie sprzedawanych towarów i ich właściwości, udostępniane w Sklepie Internetowym, mogą ulec w dowolnym momencie zmianie, mają jedynie charakter informacyjny i nie wiążą Sprzedającego.

3. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, bez podania przyczyny, do:  zmiany cen i ilości towarów w ofercie Sklepu Internetowego;  wycofania i zmiany poszczególnych produktów z oferty Sklepu Internetowego;  przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu;  realizacji zamówień partiami.

4. Po stronie Kupującego pozostaje upewnienie się, że zamówiony towar jest odpowiedni dla celów Kupującego.

5. Strony są związane specyfikacją i informacjami odnośnie sprzedawanych towarów wskazanymi przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Kupujący może zamówić towar znajdujący się w Sklepie Internetowym o specyfikacji tam podanej, w szczególności wszelkie wprowadzanie zmian do specyfikacji towarów w formularzu zamówienia takich jak np. kolor, rozmiar, rodzaj materiału, sposób wykończenia etc. uważa się za bezskuteczne dla Sprzedawcy, a Kupujący złożył ofertę zakupu towarów wskazanych i opisanych w Sklepie Internetowym.

6. Strony wiąże cena towaru wskazana w sklepie internetowym w momencie złożenia przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

7. Strony zgodnie postanawiają, że Kupujący nie może potrącać żadnych przysługujących mu od Sprzedającego należności, z należnościami należnymi Sprzedającemu z tytułu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie niniejszego Regulaminu sprzedaży.

8. Kupujący nie może przenosić żadnych praw wynikających z zawartej przez Sklep umowy sprzedaży na jakiekolwiek osoby trzecie, ani obciążać tych praw. Sprzedawca może przenosić i/lub obciążać dowolne prawa wynikające z zawartych poprzez Sklep umów, na co Kupujący wyraża zgodę.

9. Strony zawieranych umów sprzedaży zgodnie postanawiają, że w miejsce Sprzedającego prawa i obowiązki wynikające z zawartych umów może wykonywać także każdy inny podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowej Schoeller Allibert.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie i Polityce prywatności w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zmiany postanowień zaczynają wiązać drugą stronę w momencie, gdy zostały jej dostarczone w zwyczajowo przyjęty między stronami w ich stosunkach handlowych sposób, tak aby mogła się z nimi zapoznać. W przypadku braku akceptacji dokonanych zmian, Kupujący niezwłocznie powiadamia o tym Sprzedawcę. Brak akceptacji zmian Regulaminu, OWS i/lub Polityki prywatności skutkuje pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania z funkcjonalności sklepu, w szczególności zaś usunięciem jego konta, loginu, hasła oraz danych osobowych przez Sprzedawcę. Kupujący może ponownie otrzymać login, hasło i dane osobowe po ponownej akceptacji Regulaminu i Polityki prywatności w zaktualizowanym brzmieniu.

2. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w biurze Sprzedawcy oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: https://www.schoellerallibert.com/pl/

3. Nie zapoznanie się Kupującego z Regulaminu, OWS i Polityką prywatności nie zwalnia Kupującego z ich przestrzegania.

4. Do wszystkich umów zawieranych poprzez Sklep stosuje się prawo polskie. Sądem właściwym miejscowo jest polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.